BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

Ook moeten de maatregelen nog door het Parlement worden aangenomen. Als dat gebeurd is, weten we pas wat de maatregelen precies inhouden. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze voorstellen, neemt u dan contact op met een belastingadviseur bij u in de buurt. Kijk op voor een overzicht van alle BDO-vestigingen. Deze beperking is van toepassing op rente die verband houdt met een deelneming in een dochtermaatschappij.

Author:JoJogami Kigara
Country:Brazil
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):7 December 2008
Pages:167
PDF File Size:3.9 Mb
ePub File Size:5.82 Mb
ISBN:124-9-54623-328-5
Downloads:24296
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojabarBegrotingsakkoord juni Datum laatste wijziging: 30 augustus Hieronder treft u in alfabetische volgorde een overzicht aan van de fiscale maatregelen inzake het Begrotingsakkoord bekend gemaakt juni , voor zover passend in HR-Kiosk.

De geplande maatregelen moeten nog worden uitgewerkt in wetsvoorstellen, die vervolgens de Raad van State, Tweede en Eerste Kamer passeren. En in september a. De gehele tekst van de Miljoenennota kunt op de site van de overheid nalezen.

Belastingschijven bevriezing De belastingschijven en heffingskortingen worden bevroren door de inflatiecorrectie in de inkomsten- en loonbelasting voor het jaar achterwege te laten. Vanaf zal de opbrengst van de BTW -verhoging worden teruggesluisd. Deze terugsluis vindt onder andere plaats via de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderkorting, het kindgebonden budget voor het tweede kind, via een tijdsevenredige toepassing van het premiedeel van de heffingskortingen en de zorgtoeslag.

Deze zou in de doorwerkbonus vervangen. De AOW -leeftijd is dan 66 jaar in In wordt de pensioenrichtleeftijd aangepast naar 67 jaar. Daarna wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting. De regels voor lijfrenten en de fiscale oudedagsreserve worden overeenkomstig aangepast. Scholingsuitgaven De verlaging van de drempel voor scholingsuitgaven blijft bestaan.

Vitaliteitssparen In wordt het vitaliteitssparen ingevoerd. Deze regeling maakt het voor werknemers mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen. Ook de eerder aangekondigde overgangsregeling voor levensloopregeling blijft bestaan. Ziektekostenverzekering ZVW Enkele maatregelen voor specifieke zorgkosten leiden tot een versobering van het Zvw-basispakket, waardoor een aantal kosten niet meer voor vergoeding in aanmerking komen, voorbeelden: de rollator en eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen zitten binnenkort niet meer in het basispakket.

Er worden maatregelen getroffen waarmee wordt voorkomen dat deze kosten als specifieke uitgaven in aftrek kunnen worden gebracht.

D&D 3.5 EBERRON CAMPAIGN SETTING PDF

traduire de

Het Begrotingsakkoord Begrotingsakkoord; verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Na de historisch snelle onderhandelingen, waarin D66, GroenLinks en de ChristenUnie samen met VVD en CDA een begrotingsakkoord bereikten, is vandaag het definitieve akkoord gepresenteerd. Met dit begrotingsakkoord heeft D66 drie belangrijke doelen bereikt. We draaien een flink aantal maatregelen terug van het kabinet Rutte, om van Nederland een beter land te maken. En we laten zien dat we een betrouwbare partner in Europa zijn. Het akkoord bevat ruim 12 miljard euro aan hervormingen, ombuigingen en lastenmaatregelen. Ja, het akkoord bevat pijnlijke maatregelen.

BROMELIA KARATAS PDF

Blijf op de hoogte

Chronologie[ bewerken brontekst bewerken ] Nadat op zaterdag 21 april de Catshuisonderhandelingen waren mislukt omdat de PVV het totaalpakket niet voor haar rekening wilde nemen, voelden verscheidene partijen in de Tweede Kamer zich geroepen om het initiatief naar zich toe te trekken. Op woensdag 25 april werd overlegd tussen verschillende fracties om na te gaan waar zij overeenkomsten zagen. Ook minister Jan Kees de Jager liep de fracties af om te bekijken of zij tot overeenstemming konden komen. Vanaf het begin was duidelijk dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie bereid waren om tot een bezuinigingspakket te komen.

INTEREST RATE MODELS BRIGO PDF

BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

Mezijora Juniraming , De Nederlandse economie tot en met , inclusief Begrotingsakkoord In Japan bleef de groei beperkt tot 0,5 procent en begrrotingsakkoord de stevige monetaire en fiscale stimulering niet het gewenst effect. Het aantal transacties groeide met 16 procent ten opzichte van een jaar eerder en bereikte het aantal van duizend transacties. Dat heeft geleid tot een tegenvaller onder het kader RBG-eng. Met ingang van zijn de bijstand, de nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening en de nieuwe instroom in de Wajong van mensen met arbeidsvermogen — het deel van de Wajong dat vorig jaar is gedecentraliseerd — samengevoegd tot de Participatiewet onder de vleugels van gemeenten. Achtereenvolgens passeren in paragraaf 2.

16F84A PROJECTS PDF

BEGROTINGSAKKOORD 2013: FISCALE MAATREGELEN OP EEN RIJTJE

Zull De middelen voor deze nieuwe taken ontvangen deze gemeenten via een integratie-uitkering uit het Gemeentefonds. De post kasschuiven bestaat uit meerdere mutaties. In namen de investeringen in woningen zeer sterk toe, met 26,8 procent, na een groei van 6,9 procent in Voor de periode dat dit fonds nog niet op volle sterkte is, is overeengekomen dat de lidstaat in kwestie voorziet in tijdelijke voorfinanciering als het fonds ontoereikend is en de nationale bankensector niet direct een extra bijdrage kan leveren. De aandacht gaat dus volop naar de praktische uitvoering van de hervormingen. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag legt elke Minister verantwoording af over de rechtmatigheid van de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen, het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer, de totstandkoming van de beleidsinformatie en over eventuele overige aspecten van de bedrijfsvoering van het desbetreffende ministerie. Onder openstaande rechten wordt verstaan: Daarmee is een budget van 3,5 miljard euro gemoeid. File:Bezuinigingen en intensiveringen Begrotingsakkoord

Related Articles